Übersicht

2-Zimmer, 3-Zimmer, 4-Zimmer, 5-Zimmer, Penthouse

2-Zimmer Wohnungen


D-9 | 1.OG
60,38 m²
(Verkauft)

D-10 | 1.OG
60,38 m²
(Verkauft)

D-15 | 2.OG
60,38 m²
(Verkauft)

D-16 | 2.OG
60,38 m²
(Verkauft)

E-9 | 1.OG
60,38 m²
(Verkauft)

E-10 | 1.OG
60,38 m²
(Verkauft)

E-15 | 2.OG
60,38 m²
(Verkauft)

E-16 | 2.OG
60,38 m²
(Verkauft)

D-3 | EG
61,52 m²
(Verkauft)

D-4 | EG
61,52 m²
(Verkauft)

E-3 | EG
61,52 m²
(Verkauft)

E-4 | EG
61,52 m²
(Verkauft)

B-1 | EG
78,59 m²
(Verkauft)

C-1 | EG
78,59 m²
(Verkauft)

B-6 | 1.OG
78,82 m²
(Verkauft)

B-12 | 2.OG
78,82 m²
(Verkauft)

B-16 | 3.OG
78,82 m²
(Verkauft)

C-6 | 1.OG
78,82 m²
(Verkauft)

C-12 | 2.OG
78,82 m²
(Verkauft)

C-16 | 3.OG
78,82 m²
(Verkauft)

C-18 | 3.OG
87,8 m²
(Verkauft)

F-5 | 1.OG
93,57 m²
(Verkauft)

F-2 | 1.OG
93,78 m²
(Verkauft)

C-17 | 3.OG
103,32 m²
(Verkauft)

3-Zimmer Wohnungen


D-8 | 1.OG
84,84 m²
(Verkauft)

D-11 | 1.OG
84,84 m²
(Verkauft)

D-14 | 2.OG
84,84 m²
(Verkauft)

D-17 | 2.OG
84,84 m²
(Verkauft)

E-8 | 1.OG
84,84 m²
(Verkauft)

E-11 | 1.OG
84,84 m²
(Verkauft)

E-14 | 2.OG
84,84 m²
(Verkauft)

E-17 | 2.OG
84,84 m²
(Verkauft)

D-2 | EG
85,42 m²
(Verkauft)

D-5 | EG
85,42 m²
(Verkauft)

E-2 | EG
85,42 m²
(Verkauft)

E-5 | EG
85,42 m²
(Verkauft)

D-7 | 1.OG
90,33 m²
(Verkauft)

D-12 | 1.OG
90,33 m²
(Verkauft)

D-13 | 2.OG
90,33 m²
(Verkauft)

D-18 | 2.OG
90,33 m²
(Verkauft)

E-7 | 1.OG
90,33 m²
(Verkauft)

E-12 | 1.OG
90,33 m²
(Verkauft)

E-13 | 2.OG
90,33 m²
(Verkauft)

E-18 | 2.OG
90,33 m²
(Verkauft)

B-9 | 1. & 2.OG
90,86 m²
(Verkauft)

B-10 | 1. & 2.OG
90,86 m²
(Verkauft)

C-9 | 1. & 2.OG
90,86 m²
(Verkauft)

C-10 | 1. & 2.OG
90,86 m²
(Verkauft)

D-1 | EG
91,18 m²
(Verkauft)

D-6 | EG
91,18 m²
(Verkauft)

E-1 | EG
91,18 m²
(Verkauft)

E-6 | EG
91,18 m²
(Verkauft)

B-3 | EG
99,01 m²
(Verkauft)

C-3 | EG
99,01 m²
(Verkauft)

B-14 | 2.OG
100,33 m²
(Verkauft)

B-18 | 3.OG
100,33 m²
(Verkauft)

C-14 | 2.OG
100,33 m²
(Verkauft)

B-8 | 1.OG
100,41 m²
(Verkauft)

C-8 | 1.OG
100,41 m²
(Verkauft)

B-4 | EG
101,75 m²
(Verkauft)

C-4 | EG
101,75 m²
(Verkauft)

C-19 | 3.OG
106,11 m²
(Verkauft)

B-19 | 3.OG
106,36 m²
(Verkauft)

B-7 | 1.OG
109,93 m²
(Verkauft)

B-13 | 2.OG
109,93 m²
(Verkauft)

B-17 | 3.OG
109,93 m²
(Verkauft)

C-7 | 1.OG
109,93 m²
(Verkauft)

C-13 | 2.OG
109,93 m²
(Verkauft)

B-2 | EG
115,45 m²
(Verkauft)

C-2 | EG
115,45 m²
(Verkauft)

B-5 | EG
131,12 m²
(Verkauft)

C-5 | EG
131,12 m²
(Verkauft)

B-15 | 2.OG
132,43 m²
(Verkauft)

B-20 | 3.OG
132,43 m²
(Verkauft)

C-15 | 2.OG
132,43 m²
(Verkauft)

C-20 | 3.OG
132,43 m²
(Verkauft)

B-11 | 1.OG
132,51 m²
(Verkauft)

C-11 | 1.OG
132,51 m²
(Reserviert)

F-6 | 1.OG
192,96 m²
(Verkauft)

4-Zimmer Wohnungen


F-4 | 1.OG
125,17 m²
(Verkauft)

F-7 | 2.OG
125,17 m²
(Verkauft)

F-1 | EG
126,03 m²
(Verkauft)

F-8 | 2.OG
207,31 m²
(Verkauft)

5-Zimmer Wohnungen


F-3 | EG
213,22 m²
(Verkauft)

Penthouse Wohnungen


B-22
129,48 m²
(Verkauft)

C-21
155,54 m²
(Verkauft)

B-23
158,61 m²
(Verkauft)

B-21
158,85 m²
(Verkauft)

D-19
218,96 m²
(Verkauft)

E-19
218,96 m²
(Verkauft)

D-20
223,65 m²
(Verkauft)

E-20
223,65 m²
(Verkauft)

C-22
227,19 m²
(Verkauft)

F-9
247,05 m²
(Verkauft)